หนังสือน่าสนใจ


ชมัยภร แสงกระจ่าง และไพลิน รุ้งรัตน์. (2566). เหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้า. กรุงเทพฯ :
    คมบาง. เลขหมู่ นว ช64ห75

    เป็นสาระนิยายว่าด้วยประวัติชีวิตครู “องุ่น มาลิก หรือ ครูองุ่น” ผู้หญิงแสนสวยรุ่นพี่
อักษรศาสตร์ ผู้ก้าวล้ำยุคสมัย มีศรัทธาในปรีดี พนมยงค์ และอุทิศตนเพื่อคนอื่น ซึ่งเนื้อหา
ในเล่มประกอบด้วย ความคิดในห้องสีขาว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แรงบันดาลใจ จังหวะชีวิต
ชีวิตต้องก้าวต่อไป