หนังสือน่าสนใจ


พรรณทิพา ชเนศร์. (2565). การตลาดภายในสู่ภายนอกด้วยจิตชาญฉลาด. เพชรบุรี : ไรเตอร์โซล.
    เลขหมู่ HF5415พ44ก65

    เป็นหนังสือที่มีปรัชญาการตลาด และมโนทัศน์การตลาดที่ก้าวล้ำนำยุคที่เป็นต้นแบบของ
การตลาดแบบจิตนิยมและมนุษยนิยมเล่มแรกของเมืองไทย ให้วิธีการมองโลกแบบใหม่
คือการตลาดที่ไม่เพียงทำให้เกิดความเบิกบานทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ
และความเบิกบานให้คนในสังคมที่ได้สัมผัสด้วย เป็นหนังสือที่ส่งเสริมและสร้างพลังแรงใจ
ในการขายได้อย่างทะลุทะลวง โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย การค้นหาคำนิยามของตัวคุณ
การตลาดภายใน การตลาดภายนอก วิถีทางสายเอกของการเดินทางของนักการตลาดชาญฉลาด