หนังสือน่าสนใจ


สำนักงานศาลปกครอง. (2566). คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน.กรุงเทพฯ :
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ KPT2764ค84252566

    เป็นหนังสือเกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน (ประชาชน) หรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองโดยที่การดำเนินคดีในศาลปกครองนั้นมีความเรียบง่ายแต่ก็มีลักษณะ
พิเศษบางประการที่แตกต่างจากการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในศาลยุติธรรมที่ประชาชนคุ้นเคย
รวมทั้งมีหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณาทั้งในส่วนของคู่กรณีและในส่วนของการดำเนินการในศาลปกครอง
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ประสงค์จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องสูญสียเวลาหรือโอกาสในการฟ้องร้องคดี
ต่อศาลปกครอง หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน จะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงรูปแบบ
และขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น