หนังสือน่าสนใจ


มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง และ ชัยพงษ์ พงษ์พานิช. คู่มือกลยุทธ์ด้านลูกค้า = Customer Strategy
    Handbook
. (2564). นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ HF 5415.55 ม76ค84

     เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านลูกค้า ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มลูกค้าและ
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาลูกค้าเชิงลึก การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้า การสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า และการสร้างความภักดีกับลูกค้า โดยแต่ละส่วนของเนื้อหาจะนำเสนอหลักการ ความสำคัญ
กระบวนการบริหาร เครื่องมือการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างประกอบ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจการบริหาร
จัดการกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น