หนังสือน่าสนใจ


สุพัตรา สุขาวห. (2562). มนุษย์แม่ Working mom 4.0 สวย มีสมอง สตรอง และสำเร็จ.
    กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ HQ759 ส73ม64

    หนังสือเล่มนี้ จะช่วยนำทางให้ผู้หญิงที่เป็นทั้งมนุษย์แม่และมนุษย์เงินเดือน ประสบความสำเร็จในชีวิต
ได้ทุกด้านดั่งใจหวัง ช่วยแบ่งเวลาชีวิตของคุณให้มีความสมดุล มีเวลาดูแลทั้งตัวเอง ลูก และครอบครัว
โดยไม่ต้องทิ้งหน้าที่การงานและความฝันไป เพราะจุดเริ่มต้นของคำว่า “ครอบครัว” นำมาซึ่งบทบาท
และภาระอันหนักอึ้งของผู้หญิง จุดประกายให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิต บริหารชีวิตได้สำเร็จในทุก ๆ ด้าน
ครบเครื่องทั้งชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน