หนังสือน่าสนใจ


กวี หวังนิเวศน์กุล. (2561). วัสดุช่าง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ TA418.32 ก56ว65

    หนังสือที่มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวัสดุช่าง หรือวัสดุอุตสาหกรรม หรือวัสดุวิศวกรรม โดยรวบรวมความรู้
สำคัญเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของวัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ โลหะ
การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต และวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาของสภาวิศวกรได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน พร้อมแบบทดสอบท้ายบท
ในแต่ละบทเรียนสำหรับการทบทวนความรู้ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา
ช่างอุตสากหรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป