หนังสือน่าสนใจ


บากูเลย์, ฟิล. (2549). บริหารงานให้สำเร็จใน 1 สัปดาห์ = Performance Management
    in a week
. (กิตติกานต์ อิศระ). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ HD37 ท5บ62บ4

    หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเส้นทางลัดที่จะบอกถึงแนวทางในการบริหารจัดการงานต่างๆ
อย่างมีระบบ กล่าวถึงการทำงานในวงการธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ คุณสมบัติที่เป็นที่สนใจของผู้บริหาร
กิจการ ความกล้า ความรับผิดชอบ รวมไปถึงการมีทักษะในการบริหารจัดการงาน เนื้อหาของหนังสือ
เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาเพียงแค่ 1 สัปดาห์