หนังสือน่าสนใจ


จันท์ เสวิกุล. (2558). คิดแล้วต้องทำให้สำเร็จ นี่แหละ ยิว. กรุงเทพฯ : Mass Publishing.
    เลขหมู่ BF637 ส8จ63ค64

    เป็นหนังสือที่ไม่ได้บอกเล่าเพียงแค่เรื่องราวความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ของชนชาติยิว
แต่เป็นการนำเสนอเรื่องราวในมุมความเป็นอัจฉริยะของโลกซึ่งผู้เขียนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
มุมมองและแนวคิดของบุคคลที่มีเชื้อสายยิวว่ากระบวนการความคิดของบุคคลเหล่านั้นมีอะไรที่เป็น
จุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าร้อยปี
รวมทั้งยังบอกถึงวิธีการศึกษาแนวทางและวิธีการทำเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วผู้อ่านจะสามารถนำเอาแนวคิดหลายๆอย่างมาเป็นหลักในการคิด เป็นแนวทาง
ในการประกอบกิจการงานใดๆก็ตามได้อย่างแน่นอน