หนังสือน่าสนใจ


ปริญญา หอมเอนก. (2554). 360 IT Management. กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ไอพีจำกัด
    มหาชน. เลขหมู่ QA76.9 อ52ป46ส6

    เป็นหนังสือที่ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลให้กับผู้ใช้งานสารสนเทศ ผู้ใช้สื่อไซเบอร์ รวมทั้งผู้บริหารที่จะได้มีมุมมองทางความคิด
พร้อมกับมุมมองการบริหารที่ไม่ใช่เฉพาะงานทางด้านไอทีเท่านั้น เเต่จะได้มุมมองการบริหหารเเละ
การจัดการองค์กรเเละธุรกิจ ในภาคปฏิบัติ โดยรวมที่เป็นการบูรณาการที่ได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
อย่างเเท้จริง และถือเป็นแนวทางการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายมีเป็นคุณภาพภายใต้การกำกับดูแล
ที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหา ทั้งในส่วนความมั่นคงและการดำเนินงานตามที่องค์กรต้องทำตาม
ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรในการทำงานบริหารทางด้านไอที