หนังสือน่าสนใจ


ฮิระมะสึ, รุอิ. (2563). คู่มือผู้สูงวัย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์. เลขหมู่ WT 101 ฮ64ค85

    หนังสือคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ อธิบายถึงปัญหาที่พบในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงอายุมากขึ้น และสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักการแพทย์ พร้อมรวบรวมวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ใน
การดูแลผู้สูงอายุได้จริง และทำให้ผู้อ่านเข้าใจพฤติกรรมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น