หนังสือน่าสนใจ


ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์(2564). ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    เลขหมู่ HF5415.1265ศ66ธ84

    ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จะมีความหลากหลายในการนำมาใช้งานทางธุรกิจ หนังสือ "ธุรกิจดิจิทัล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
และการดำเนินการทางธุรกิจดิจิทัล เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ SEO ในงานธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบการชำระเงินออนไลน์
ระบบการตลาดกับธุรกิจออนไลน์ การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ การใช้เครื่องมือดิจิทัลของกิจ
กรรมธุรกิจดิจิทัลการวางแผนสำหรับกิจกรรมธุรกิจออนไลน์ รวมถึงธุรกิจดิจิทัลในอนาคต อธิบาย
เนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี