หนังสือน่าสนใจ


อุษา บิ้กกิ้นส์. (2566). พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบัน
    บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.เลขหมู่ P96 ส4อ87พ44

    หนังสือนำเสนอทั้งหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีความฉลาด
ทางดิจิทัล มีทักษะรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในโลกดิจิทัล ป้องกันตนเองจากสื่อดิจิทัล และรู้วิธีการดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองดิจิทัล สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
รู้จักรักษามารยาท กฎกติกาในโลกดิจิทัล
    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ที่สนใจใน
การสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับตนเองและคนใกล้ชิด หากไม่เท่าทันสื่อก็จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบ หรือตกเป็น
"เหยื่อ" ได้การสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นจากสื่อดิจิทัล และกลายเป็น
ประเด็นเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนา "คน" ให้ฉลาดรู้
เท่าทันดิจิทัล