หนังสือน่าสนใจ


ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี และ นุชประภา โมกข์ศาสตร์. (2563). การรู้เท่าทันสื่อ สังคมออนไลน์
    ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไต
ย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
    เลขหมู่ P94.5 ย72ณ65ก64

    เป็นหนังสือที่มาจากการทำวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของ
เยาวชน เพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ที่จะทำให้เยาวชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่
ในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมืองในยุคปัจจุบันเพื่อให้ได้ตระหนักถึงการใช้สื่อให้รู้เท่าทัน
เพราะในการใช้อาจจะเป็นดาบสองคมหากผู้ใช้ไม่สามารถแยกแยะและวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง ความเห็น
และข้อความชวนเชื่อ ออกจากกันได้ และหากไม่มีความตระหนักรู้ในผลกระทบของการแสดงออกที่จะเกิด
ต่อตนเองและสังคมก็จะเกิดความแตกแยก ความเกลียดชังเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้
จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักและการรู้เท่าทันสื่อ จะเป็นผลต่อการพัฒนาบทบาทสื่อ
ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยการเมืองภาคพลเมืองถ้าตัวบุคคลผู้บริโภคข่าวสารเองให้สามารถ
ใช้วิจารณญาณและสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคมเพื่อนำไปสู่การสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม
ประชาธิปไตยต่อไป