หนังสือน่าสนใจ


ยอด เนตรสุวรรณ.ปราจีนบุรี สระแก้ว. [2545]. กรุงเทพฯ : สารคดี. เลขหมู่ DS589 ป72ย53ป4

    เป็นหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางที่น่าสนใจในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว
เช่น ศรีมหาโพธิคู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี ชายแดนเบื้องบรูพา ป่างาม
น้ำตกสวย ย่านการค้าไทย-เขมร