หนังสือน่าสนใจ


คมสัน เพ็ชรรักษ์. การสร้างและวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง. (2566). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
    มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ TK275 ค35ก74

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทนำ
สนามไฟฟ้าการเบรกดาวน์ในก๊าซ การสร้างแรงดันสูงกระแสสลับ การสร้างแรงดันสูงกระแสตรง การสร้าง
แรงดันสูงอิมพัลส์ ระบบวัดแรงดันสูง การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง