หนังสือน่าสนใจ


บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. (2553). สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ :
    มติชน. เลขหมู่ WB 327 บ44ส72

    หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่แนวทางปฏิบัติสู่การมีสุขภาพดี แต่จะทำให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีชีวิต
ยืนยาว และมีความสุข เพราะเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ สุขภาพจะดีต้องบริหารจิตควบคู่
ไปด้วย ซึ่งการบริหารจิตให้แข็งแรง ผ่องใส เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข