หนังสือน่าสนใจ


ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด. (2563). กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
    เนชั่นบุ๊คส์. เลขหมู่ QU 145 ธ35ก63 2563

    กินบ้าง อดบ้าง เป็นเคล็ดลับง่ายๆ ที่ทำให้สุขภาพดีได้ เพราะร่างกายได้รีเซ็ตสมดุลของระบบ
การทำงานภายใน กินบ้างคือรู้ว่ากินอย่างไรถูกวิธี อะไรควรกิน อะไรไม่ควรกิน เพราะอะไร อดบ้าง
คือรู้ว่าเว้นช่วงกินอย่างไร อดเวลาไหน ร่างกายถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ถ้าเข้าใจกลไกการทำงาน
ของร่างกาย กินถูกวิธี อดบางมื้อได้ ใช้ชีวิตเป็น ร่างกายจะปรับสมดุล สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นแล้ว
ร่างกายของเราจะจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้เอง