หนังสือน่าสนใจ


สมิต อาชวนิจกุล. (2557). เก่งสร้างได้ : 30 วิธีทำให้คุณเป็นคนเก่ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
    be Bright. เลขหมู่ BF 637 ส8ส45ก82 2557

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำแนะนำต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือชี้แนะแนวทางใน
การดำเนินชีวิตและการค้นพบตัวตนของเราที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้อ่านสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง
ในชีวิตประจำวัน เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและลงมือทำก็จะเป็นการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น
คนเก่งได้