หนังสือน่าสนใจ


ซัตตัน, โรเบิร์ต. (2566). ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย = The asshole survival guide.
    (ไอริสา ชั้นศิริ, ผู้แปล ). พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู. เลขหมู่ HD 58.7 ซ63ศ64 2566

    หนังสือเล่มนี้เป็นการช่วยแนะนำวิธีรักษาชีวิตอันสงบสุขในแต่ละวันอย่างดีที่สุด ด้วยการตัด "ปัญหาคน
เฮงซวย" ทั้งแบบชั่วคราวและเรื้อรังอย่างชาญฉลาด บาดเจ็บน้อยที่สุด รวมถึงวิธีที่เราจะใช้รับมือกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงของเราเอง ที่ต้องพบเจอกับคนหลากหลายรูปแบบที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
เราไม่อาจหลบเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ได้ แต่ถ้าเรามีวิธีการรับมือที่ดี และเลือกวิธีการรับมือ
อย่างระมัดระวัง ก็จะป้องกันไม่ให้ตัวเองทำตัวเป็นแบบคนเหล่านั้นเสียเอง