หนังสือน่าสนใจ


วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร. การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก = Nursing care of patients with shock.
     (2561). ปทุมธานี : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต.เลขหมู่ WY154 ว645ก64 2561

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลบุุคคลที่มีภาวะช็อค เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้
พื้นฐานของระบบไหลเวียนเลือด ความรู้เบื้องต้นของภาวะช็อค ภาวะช็อคจากปริมาณเลือดในร่างกายลดลง
ภาวะช็อคจากหัวใจ ภาวะช็อคจากการกระจายของสารน้ำในร่างกายผิดปกติ หลักการพยาบาลบุคคล
ที่มีภาวะช็อค