หนังสือน่าสนใจ


โทคิโอะ, โกะโด. (2566). พลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว. (อาคิรา รัตนาภิรัต, ผู้แปล).
    พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู. เลขหมู่ BF 637 ส4ท92พ42

    หนังสือเล่มนี้ช่วยปรับทัศนคติให้เรากล้าที่จะทำอะไรคนคนเดียว เพราะการทำอะไรคนเดียวไม่ใช่เรื่อง
อย่างที่คิด แค่เราปรับทัศนคติและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัว กล้าที่จะอยู่คนเดียว จะทำให้เราเข้าใจ
เลวร้ายตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้น หากเราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจะทำให้เราอยากพัฒนา
ตัวเองไปเรื่อยๆ และเราจะกล้าทำอะไรคนเดียวอย่างมีความสุขที่สุด