หนังสือน่าสนใจ


สึรุตะ, โทโยคาซึ. (2565). เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด. (ณิชยา รักเกียรติงาม, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2.
    กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู. เลขหมู่ BF 636 ส47ร74 2565

    หนังสือ "เริ่มให้ได้ แล้วมันจะง่ายกว่าที่คิด" เล่มนี้ ที่จะทำให้คุณเลิกขี้เกียจ และเริ่มลงมือทำในหนังสือ
มีการแบ่งประเภทของการขี้เกียจออกเป็นการขี้เกียจที่จะลงมือทำ การขี้เกียจมีปฏิสัมพันธ์กับคนและ
การขี้เกียจไปซะทุกอย่างซึ่งหนังสือก็จะวิเคราะห์และบอกวิธีคิดที่จะช่วยแก้ความขี้เกียจในแต่ละประเภท
นอกจากนี้ในเล่มจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่เราขี้เกียจ และบอกวิธีการแก้ไขสาเหตุเหล่านั้นเพื่อให้เรา
ได้เริ่มลงมือทำ โดยผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม