หนังสือน่าสนใจ


เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร. (2562). ฟังสร้างสุข = Listen with your heart. [ฉบับปรับปรุงใหม่].
     กรุงเทพฯ : SOOK Publishing. เลขหมู่ BF323 ฟ5พ82ฟ6 2562

    ชีวิตที่ดีมาจากความสัมพันธ์ที่ดีและการฟังที่ดีจะช่วยให้เราดูแลความสัมพันธ์กับคนที่เรารักได้
"ฟังสร้างสุข" จะพาให้เรารู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะการฟังที่ต้องพยายามก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็กๆ
ในหัวของเราโดยไม่สอดแทรกและห้อยแขวนความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะฟังคนตรงหน้า
อย่างแท้จริง ถ้าเราเปิดใจและฝึกฝนการฟังแบบนี้ ผู้พูดก็จะเปิดใจและกล้าเปิดเผยความรู้สึกนำไปสู่ความ
เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นต้นทางสู่การคลี่คลายปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ความสัมพันธ์ต่อกัน
จึงดีขึ้นได้เพียงแค่เริ่มต้นจากการฟัง