หนังสือน่าสนใจ


โอคาวา, ริวโฮ. (2556). คิดใหญ่ = Think big. (ฉันชนก โอสถานนท์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ :
     มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข ประเทศไทย. เลขหมู่ BF 575 ส27อ92ค62

    นำเสนอทฤษฎีความสำเร็จสำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนสิ่งที่คอยรั้งคุณจากความสำเร็จให้เป็นพลังสร้างสรรค์
และเสริมสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เราโยนความคิดที่ว่า "ฉันทำไม่ได้" ทิ้งไป... คิดการใหญ่ให้เป็นนิสัย
เพราะถ้าเราคิดเล็กไป จะไม่มีวันประสบความสำเร็จในเรื่องยิ่งใหญ่ กล้าคิด กล้าฟัน ตั้งแต่วันนี้
ทำความคิดยิ่งใหญ่ของเราให้มีพลังและก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แล้วคุณจะค้นพบหนทาง
ที่เป็นสุขมากยิ่งขึ้น