หนังสือน่าสนใจ


ชิน, มินย็อง. (2565). My Introvert Story แค่คนเก็บตัว. (จารุพรรณ์ สีดาฐิติวัฒน์, ผู้แปล).
    กรุงเทพฯ : บลูม พับลิชชิ่ง. เลขหมู่ BF 698.35 ป6ช63ม9

    หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ "คนเก็บตัว (introvert)" ให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
และทำความเข้าใจระหว่างคนเก็บตัวกับชาวเอกซ์โทรเวิร์ต (extrovert) ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้
เห็นว่าการเป็นคนเก็บตัวไม่ใช่เรื่องผิด เรื่องไม่ดี หรือเรื่องน่ารังเกียจ แต่แค่เป็นเรื่องบุคลิกลักษณะนิสัย
ที่แตกต่างกันเท่านั้น เพราะ "อินโทรเวิร์ต" และ "เอกซ์โทรเวิร์ต" ไม่ได้แยกขาดจากกัน โดยช่วยหาวิธี
ปรับตัวเข้ากับโลกและจิตใจตัวเองอย่างเหมาะสม นอกจากส่งเสริมการมองชาวอินโทรเวิร์ตในแง่ที่ดีแล้ว
ทำให้ชาวอินโทรเวิร์ตรู้สึกสบายใจ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สร้างบุคลิกอินโทรเวิร์ตของตัวเองที่ดีใน
การใช้ชีวิตกับสังคม