หนังสือน่าสนใจ


รอส, สตีเฟน เอ. ประเด็นสำคัญการจัดการการเงินธุรกิจ = Essentials of corporate finance.
    (2557).กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. เลขหมู่ HG4026 ร55ป46.

    เป็นหนังสือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดการการเงิน เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน งบการเงิน ภาษี และกระแสเงินสด
งบการเงิน การนำงบการเงินไปใช้งาน การประเมินมูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่ากระแส
เงินสดแบบคิดลด อัตราดอกเบี้ยและการประมูลค่าพันธบัตร ตลาดทุนและการประเมินมูลค่าหุ้นทุน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิและเกณฑ์การลงทุนอื่นๆ การตัดสินใจในงบลงทุน บทเรียนจากตลาดทุน ผลตอบแทน
ความเสี่ยง ตุ้นทุนของเงินลงทุน การผูกพันทางการเงินและโครงสร้างเงินทุน เงินปันผลและนโยบายเงิน
ปันผล การระดมเงินลงทุน การวางแผนทางการเงินระยะสั้น ฯลฯ