หนังสือน่าสนใจ


นภดล ร่มโพธิ์. (2558). ความลับของการวัดผล. กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส. เลขหมู่ HD58.9 น43ค66

    เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความความรู้เกี่ยวกับการวัดผลองค์กรไว้ได้อย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ ความหมาย
การสร้างระบบ การนำระบบไปใช้ รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ โดยแบ่งเนื้อหาของหนังสือออกเป็น 14 หัวข้อ
สำคัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การถ่ายทอดงานวิชาการออกมาเป็นคำพูดที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
ได้รับความสนุก และที่สำคัญได้ประโยชน์โดยสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง