หนังสือน่าสนใจ


ศุภวัฒน์ พุกเจริญ. (2557).ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้อ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สามลดา.
    เลขหมู่ PE 1449 ศ74ต471 2557

    สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษกว่า 1,500 คำ ที่มักออกข้อสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย
โดยในหนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนจากการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบมากถึง 1,000 ข้อ พร้อมมี
เฉลยและคำอธิบายโดยละเอียด ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น