หนังสือน่าสนใจ


เศรษฐวิทย์. (2555). สุดยอดเทคนิคการเขียน = Writing techniques. พิมพ์ครั้งที่ 6.
    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย. เลขหมู่ PE 1471 ศ74 2555

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่นักเขียนรวบรวมเกี่ยวกับปัญหาในการเขียนร้อยแก้วภาษาอังกฤษ การแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเขียน และข้อเสนอแนะสำหรับการเขียน นอกจากนี้ยังเสริมแบบฝึกหัดไว้ท้ายคำอธิบาย เพื่อให้
ผู้อ่านได้ฝึกฝน และแต่ละบทได้สอดแทรกเกร็ดความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านสามารถ
นำไปปรับใช้กับการเขียนของตนเองได้