หนังสือน่าสนใจ


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. (2562). วาติกัน-วัดพระเชตุพน มิตรภาพระหว่างสองศาสนา. กรุงเทพฯ :
    วัดพระเชตุพล. เลขหมู่ BX 1650 ท5ว6362

    หนังสือเล่มนี้รวบรวม ประวัติ ความสำคัญ และความเป็นมาของนครรัฐวาติกันและวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามรวมถึงจุดสำคัญต่างๆ ถ่ายทอดให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่าง 2 ศาสนา (ศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก) และพิธีกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งบทแรกเป็นเรื่องประวัตินครรัฐวาติกัน
บทที่สองเป็นเรื่องประวัติวัดพระเชตุพนโดยสังเขป และบทที่สามกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวาติกัน-
วัดพระเชตุพน เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เยือนนครรัฐวาติกัน เมื่อ พ.ศ. 2515
ตามบันทึกการเดินทางสู่สำนักวาติกัน โดยหนังสือเล่มนี้มีการใช้ภาษาในการบรรยายทั้งหมด 3 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอิตาลี มีรูปภาพประกอบสวยงามและทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลิน