หนังสือน่าสนใจ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.เที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์ ทช. : มหัศจรรย์ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก=
    Chic traveling ORR'S style : the Royal coast road
.(2560). กรุงเทพฯ :สำนักฝึกอบรม
    กลุ่มประชาสัมพัธ์และเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม. เลขหมู่ DS588 ต9ท7452

    เป็นหนังสือที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทย
เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้าน และศึกษาธรรมชาติชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งตะวันตก ตลอดจนสอดรับ
กับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง