หนังสือน่าสนใจ


พิณพนธ์ คงวิจิตต์. (2565). ศิลปะการอ่านออกเสียง. นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. เลขหมู่ LB 1050 พ63ศ65

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการอ่านออกเสียง เปรียบเสมือนคู่มือช่วยสอน เพราะแนะนำทั้ง
แนวทฤษฎีและแนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและเริ่มต้นในการฝึกอ่านออกเสียงทั้งการอ่านร้อยแก้ว
และร้อยกรอง และช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงให้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
พร้อมมีตัวอย่างประกอบทำให้ผู้อ่านสามารถฝึกอ่านออกเสียงได้ด้วยตนเอง