หนังสือน่าสนใจ


วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2555). สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 = Future career education.
    กรุงเทพฯ : ไอ เอดดูเคชั่น โซน. เลขหมู่ LB 1027.5 ว64ส623

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพการงานใหม่ๆ รวมถึงทิศทางของ
อาชีพในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตามโลกและสังคม พร้อมคำแนะนำในการเลือกคณะสาขาวิชาเรียนและ
อาชีพในอนาคต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และพ่อแม่ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
นอกจากนี้ ยังเน้นส่งเสริมให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักเลือกเรียนตามความถนัด ตามศักยภาพ
ของตนเองไม่ยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆ