หนังสือน่าสนใจ


ชิดชนก ชูช่วย. (2563). กินดี ต้องมีผัก : ทุกมื้อให้ผักนำ เพื่อสุขภาพที่ดี. กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เลขหมู่ QU 145.5 ช632ก63 (มุม สสส.)

    แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยการเพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหาร เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรม
การบริโภคที่จะป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผัก
กินเอง การเลือกแหล่งซื้อผักผลไม้ที่ปลอดภัย รวมถึงแนะนำเมนูอาหารจากผัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
ส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น