หนังสือน่าสนใจ


วิทยา มานะวาณิชเจริญ. (2552). เผชิญหน้าฝ่าวิกฤต : กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและฉกฉวยโอกาส.
    กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป. เลขหมู่ HF 5386 ว65ผ83

    คู่มือพิเศษสำหรับรับมือวิกฤตการณ์โดยเฉพาะ รวบรวมจากงานวิจัย และบทเรียนต่างๆ ในอดีต
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและประเทศไทย เสนอแนะวิธีรับมือในภาวะยากลำบาก ชี้ให้เห็นช่องทาง
ในการฉกฉวยโอกาสเติบโตและเอาชนะคู่แข่ง จะช่วยปรับปรุงธุรกิจของไทยให้สามารถเผชิญหน้า ฝ่าวิกฤต
ฟื้นฟูเสถียรภาพ ฉกฉวยโอกาสที่มาพร้อมกับวิกฤต เพื่อยืนหยัดแข่งขันต่อไปได้ในตลาดไทยและตลาดโลก