หนังสือน่าสนใจ


พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร (รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์). (2562). ระบบการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
    กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ์. เลขหมู่ BQ 4570 ว3ร72ร64 2562

    เป็นการพัฒนาโลกทัศน์การศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยปัญญาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้น เป็นการพัฒนา
พระพุทธศาสนาจากความศรัทธาความเชื่อที่อาจจะทำให้เกิดความยึดติดเป็นความหลงงมงาย อันเป็น
กับดักในการพัฒนาชีวิต มาเป็นการเรียนรู้ความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตในธรรมชาติขึ้น หนังสือเล่มนี้
จะช่วยให้คนสมัยใหม่เข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้จริง