หนังสือน่าสนใจ


สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ.จีนมหาอำนาจโลก : จากศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์.
    (2561).นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ. เลขหมู่ DS706 จ6335

    เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองเพื่อการสร้างชาติของจีน ระบบคิดของการชี้นำและภาวะผู้นำ
แบบรวมกลุ่ม นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงที่มาของแรงขับเคลื่อนทางการเมืองและเศรฐกิจของจีน เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย พัฒนาการื่งประวัติศาสตร์ของจีนยุคใหม่โลกกับการต่างประเทศของจีน โครงสร้าง
การเมืองการปกครองและคณะผู้นำจีนยุคใหม่แนวคิดและแนวปฏิบัติของจีน หลากหลายมุมมองหลาย
นักคิดไทย