หนังสือน่าสนใจ


แฟรงก์, โรเบิร์ต เอช. (2555). สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์ = The economic
    naturalist
. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่ HB 71 ฟ84ส74

    หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำหลักการคิดแบบเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิตที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลของ
หลักการคิดแบบเศรษฐศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับปัญหาการตัดสินใจและ
การหาคำตอบในชีวิตประจำวันได้ หนังสือเล่มนี้เขียนเป็นบทความ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จึงทำให้มีความ
น่าสนใจ ผู้อ่านจะได้รับความรู้และเพลิดเพลินในการอ่าน