หนังสือน่าสนใจ


คู่มือการรักษาโรคติดบุหรี่ เล่ม 2 = Manual of tobacco dependence treatment :
    advanced levels
. (2553). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
    เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่. เลขหมู่ WM 290 ค8752

    คู่มือเล่มนี้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคติดบุหรี่ หลักการทั่วไปในการรักษาโรคติดบุหรี่
การสัมภาษณ์เพื่อตรวจประเมิน การติดบุหรี่ การให้บริการเลิกบุหรี่แบบสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการให้
คำปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ซึ่งในคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหา
ที่ครอบคลุมมีความกระชับ อ่านง่าย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ได้จริง