หนังสือน่าสนใจ


อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2557). สถิติในงานวิจัย : เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม = Statistics in
    research : appropriate selection
.กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์. เลขหมู่ HA 29.5 ท5อ47ส66

    เป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงสถิติต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย โดยรวบรวมปัญหาที่มักพบในงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
ข้อผิดพลาด ความไม่เหมาะสม ความเข้าใจผิดต่างๆ พร้อมอธิบายเหตุผล และแนะนำการแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับขั้นตอนในการทำวิจัยตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึง
การสรุปแปลผลและนำเสนอผลวิจัย โดยหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเองและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น