หนังสือน่าสนใจ


สำราญ คำยิ่ง. (2553). คู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ = Handbook of ceremonial
    speeches
. นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์. เลขหมู่ PN 4129.9 ส64ค84

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาใจความกะทัดรัด ไม่สั้นหรือยืดยาวเกินไป สำหรับใช้พูดในพิธีการต่างๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานการพูดในเบื้องต้น ก่อนก้าวไปสู่การพูดแบบมืออาชีพในวันข้างหน้า และหนังสือเล่มนี้มีการเขียน
ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประโยคที่ควรอ่านและฝึกพูดต่อท้าย ทำให้ทุกประโยคที่ปรากฏในแต่ละ
บทผู้อ่านสามารถจดจำและนำไปปรับใช้ได้จริง