หนังสือน่าสนใจ


เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2561). รักทรงพลัง : อารยะรัก. กรุงเทพฯ : ซัคเซส พับลิชชิ่ง.
    เลขหมู่ PL 4209.1 ก84ร62

    หนังสือเล่มนี้สื่อสารนิยามความรักผ่านบทกลอนสั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจนิยามแห่งความรัก เข้าใจ
ความรักแท้ และ เข้าใจความรักที่อารยะหรือความรักที่มีความดีแท้ งามแท้ จริงแท้ เป็นศูนย์กลาง
เป็นการขยายขอบเขตของความรักให้แผ่กว้างออกไปนอกขอบเขตความรักของคนสองคนไปสู่ความรัก
คนในสังคม ความรักชาติและรักมนุษยชาติ จนยินดีเสียสละร่วมใจกันทำสิ่งดีงาม เพื่อสิ่งที่ตนรัก
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่กัน นำสู่ความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนตลอดไป