หนังสือน่าสนใจ


กรมการพัฒนาชุมชน. (2564). การน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ-
    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหา
ร. กรุงเทพฯ :
    กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. เลขหมู่ SB 320.9 ก6433

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน การน้อมนำแนว
พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การถอดบทเรียนในการน้อมนำแนว
พระราชดำริมาจัดทำโครงการต่างๆในชุมชน นำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินการโครงการต่างๆ เป็นหนังสือ
ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีรูปภาพประกอบสวยงาม