หนังสือน่าสนใจ


เสรี วงษ์มณฑา. (2536). ยุทธวิธีการตลาดช่วงปลายศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
    เลขหมู่ HF5415 ส74ย73

    เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการตลาด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ผู้บริหารต้องมีหัวใจเป็นนักการตลาด สำนึกของการแข่งขัน หัวใจของธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ
ก่อนเข้าชิงชัย การตลาดเพื่อความสัมพันธ์ระยะยาว ผู้บริโภคยุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไร
ผู้บริโภคยังคงบงการการตลาด โฉมหน้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่งเสริมการขาย
ช่วยสังคมเสริมภาพพจน์ ตำรับการบริการยุคใหม่ การเมืองกับเศรษฐกิจ การตลาดในยุค
ที่มีหลากวัฒนธรรม ความล้มเหลวของการตลาด