หนังสือน่าสนใจ


สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันนิติวัชร์. (2567). กฎหมายแรงงาน 2567 = Labor law.
    กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส. เลขหมู่ KPT1270 ก17 2567

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงาน
แพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518