หนังสือน่าสนใจ


ศาสนสถานสำคัญคู่แผ่นดิน. (2564). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
    เลขหมู่ BQ 6336 ศ6445 2564

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศาสนสถานที่สำคัญในประเทศไทย ทั้งของศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยเนื้อหาประกอบด้วยประวัติ
ความเป็นมาของศาสนสถาน สิ่งสำคัญในศาสนสถาน ลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงาม เนื้อหาใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและมีรูปภาพประกอบทำให้ผู้อ่านมีความเพลิดเพลิน