หนังสือน่าสนใจ


พิชิตพล โชติกุลนันทน์. (2562).การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ = Microcontroller
    system design : Arduino IDE & MATLAB & Simulink
.
    ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต. เลขหมู่ QA76.9 อ88พ362ก6

    เป็นเอกสารประกอบการสอนครอบคลุมรายวิชาด้านการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Anduino Mega 2560 ภาษา C สำหรับ Arduino MATLAB และ Simulink
สำหรับ Arduino ดิจิตอลอินพุต และอนาล็อกเอาท์พุต การแสดงผลผ่านหน้าจอSerial Monitor และ
Serial Plotter Character LCD Display กับ Arduino การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์กับการเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ กับการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์