หนังสือน่าสนใจ


ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช. (2565). คริปโตศึกษา = Crypto study. ปทุมธานี :
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. เลขหมู่ HG1710 ธ63ค47

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคริปโตศึกษา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการเงิน
ปิดคอยน์ อีเธอร์เรียม บล็อกเซนและระบบการเงินไร้ศูนย์กลาง สินทรัพย์ดิจิทัล
กฎหมายและนโยบายรัฐเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโต อุปทาน และการสร้างตลาดโทเคน
สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง แนวโน้มของเงินคริปโตในอนาคต