หนังสือน่าสนใจ


ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช. (2565). เศรษฐกิจดิจิทัล = Digital economy.กรุงเทพฯ :
    เอ็ม. วาย. อาร์คอสเมติคส์โซลูชั่น จำกัด. เลขหมู่ HC79 ท72ธ63ศ74

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาของ Covid-19 เทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ความเสี่ยงและกฎหมายธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีทางการเงิน การระดมทุน
การกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจแบ่งปัน เศรษฐกิจสีเงิน การทำธุรกิจโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจเกียจคร้าน รายได้ประชาชาติในยุคดิจิทัล เศรษฐกิจภาค
ประชาชนในยุคดิจิทัล