หนังสือน่าสนใจ


อรรถพล ป้อมสถิตย์. [256-].Computer and information security theory. กรุงเทพฯ :
    ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
    เลขหมู่ QA76.9 ค25อ44

    เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี พื้นฐานด้านการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย หลักการ
รักษาความมั่นคงระบบสารสนเทศ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยพื้นฐานการรักษา
ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ ทฤษฎีพื้นฐานโปรโตตอลด้านการสื่อสาร การตรวจจับ
ระบบเครือข่าย การบุกรุกเครือข่าย ระบบตรวจจับบุกรุก (IDS) และระบบป้องกันการบุกรุก
ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาการเข้ารหัสข้อมูล
ความปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย